Catalog No. KY00331 
名称  1-甲基-2-苯基乙炔苯
Name    1-Methyl-2-(phenylethynyl)benzene
Mol. Wt.   192.26
Purity 96%